FANOKANANA DIAKONA VAOVAO

Misaotra an’ Andriamanitra fa tanteraka soa aman-tsara tamin’ny 12 Jona 2016 :

1/  ny fametrahana amin’ny fomba ofisialy ny Mpitandrina Emilienne RASEHENOARIMANANA

2/  ny fanokanana ireo  diakona vaovao

3/  ny fametrahana ny komity sy ny biraon’ny sampana

Ny nanantanteraka ny fotoana dia ny Pasitera Synodaly  Rev Jean RAVALITERA , izay nitondra ny

Tenin’Andriamanitra

 

Miarahaba sahady ny diakona vaovao sy ireo biraon’ny Sampana izay hiara-hiasa mandritra ny

2 taona ho avy izao. Ny Tompo no hanafy hery sy hanome firaisam-po ary firaisan-tsaina tanteraka

amin’ny fanantanterahana ny asany araka ny efa nolazaiNy ao amin’ny I Koritianina 15. 58 :

« Koa amin’izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà

be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory

ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo. »

 

Misaotra sy mankasitraka an’ireo diakona sy birao teo aloha tamin’ny fiara-miasa nandritra ny roa

toana. Nisy tokoa ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina ary indrindra ny fifankatiavana tamin’izay rehetra natao ary mino fa mbola hitohy izany ho voninahitr’Andriamanitra.

Torak’izany koa ho an’ny Fiangonana iray manontolo : manantena ny fiara- miasantsika rehetra

amin’ny fampandrosoana ny fanjak’Andriamanitra araka ny fanomezam-pahasoavana izay

nomeNY antsika tsirairay avy. Hoy ny teny malagasy manao hoe « izay tsy mahay sobika mahay

fatam-bary » izay midika fa, samy manana ny anjara-toerany avokoa ny tsirairay eo amin’ny asa

fanompoana eto amin’ny fiangonana ho voninahitr’Andriamanitra.

 

Dia ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny Voninahitra

share

Recommended Posts