LA FPMA DE POITIERS FÊTE SES 40 ANS

« Ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika »
– Rom 13 11-c



EDITO


 Krismasy 2022

NY TENY NO « AINA » SY « FAHAZAVANA »

« Tamin’ny voalohany, dia efa nisy ilay TENY ; ilay TENY dia Andriamanitra. Ilay TENY no nirakitra ny AINA, ka nitondra FAHAZAVANA ho an’ny olombelona.
Ilay TENY dia tonga olombelona ka niara-nonina taminay. Feno FAHASOAVANA sy FAHAMARINANA IZY. »
(Jaona 1.1-4,14)(DIEM).

« Au commencement, la PAROLE existait déjà. La PAROLE était DIEU. Par elle, Dieu a fait toutes choses. En elle, il y a la VIE, et la vie est la LUMIÈRE des êtres humains.
La PAROLE est devenue un homme, et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire. C’est la gloire du Fils unique venu du Père. »
(Jean 1. 1-4, 14)


« Tonga ny Noely » hoy ny tsianjerin’ny ankizy madinika manakoako eran’ny fiagonana maneran-tany.

Eny, tonga nofo ilay Teny. Tanteraka izay nampilazaina an’i Isaia mpaminany, 700 taona mahery talohan’i Jesosy Kristy manao hoe :

  • « Hisy SOLOFO mitsimoka eo amin’ny fototr’i Jese » (Isaia 11.1)
  • « Indro, hanan-anaka ny virijiny ka hiteraka zazalahy ; ary ny anarany hataony hoe « IMANOELA » , amintsika Atra » (Isaia 7.14)
  • « Fa Zaza no teraka ho antsika… Ary ny anarany atao hoe MAHAGAGA … »(Isaia 9.5)

Araka izany dia tsy tamin’ny Noely no niandohan’ny tantaran’i Jesosy.

Ankoatra ireo efa nambaran’ny mpaminany, ny Apostoly Jaona dia nanindry fa efa hatrany amin’ny famoronana dia efa teo ilay « TENY » na Jesoa Kristy.

IZY no nisiam-piainana ; ary ny fiainana no nitondra FAHAZAVANA ho an’ny olombelona sy ny voaary rehetra, rehefa niteny Andriamanitra hoe : « Misia MAZAVA »(Gen.1.2/Jao.1.4)

Izao anefa, tsy nandray ny MAZAVA isika olombelona.

  • Mbola tao @ saha Edena, dia nohajambain’i Satana fahavalo ny mason-draolombelona. Resin’ny teny mandrobo izy ka nanome lamosina an’Andriamanitra, te-hahaleo tena (Gen.3.4-5). Indrisy, fa nandova izany fahotana izany isika zanak’olombelona.
  • Mbola manakoako mandrak’izao ny antso mafy nataon’i Jaona Mpanao batisa tany an’efitra manao hoe : « Amboary ny làlan’i Jehovah » (Isaia 40.3/Matio 3.1). Izy ihany koa no ilay tonga ho vavolombelona hanambara ny MAZAVA. (Jaona 1.8). Kanefa, ny maizina tsy nandray ilay MAZAVA (Jao.1.11). Mbola marina mandrak’androany izany, satria mbola maro ny olona no tsy manatona an’Jesoa, izay nanambara hoe : « Izaho no fahazavan’izao tontoloizao, izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina »(Jaona.8.12).
  • Mazava ny hafatry ny Apostoly Jaona hoe : « Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga Zanak’Andriamanitra, dia izay MINO ny anarany »(Jao.1.12).

Ny hafatry ny Noely koa dia tsy miova : tonga Jesosy hitondra ny MAZAVA eo amin’ny fiainantsika izay mbola feno aizina. Andeha hanapa-kevitra ary anio handray sy hanavao ny finoana an’i Kristy, mba handray AINA sy FAHAZAVANA toa ireo mpianatry ny Tompo. Dia hiseho ny voninahitr’ilay TENY TONGA NOFO.

Ho Azy irery anie ny voninahitra ! AMENA.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

MIRARY ANTSIKA REHETRA HANAO NOELY SAMBATRA.
SAMIA HO TRATRY NY TAONA VAOVAO 2023.

IMG_20180909_2053161

Ny Mpitandrina Mpandrindra

Emilienne RASEHENOARIMANANA

LETTRE MENSUELLE DU BUREAU CENTRAL



ACTUALITÉS


BONNE ANNÉE 2023 !

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.


PERIKOPA 2023

FIHIRANA EN LIGNE


NY TAFO POITIERS

MISOKATRA ISAKY NY ALAHADY NY FIANGONANA :

1/ Fotoam-pivavahana manomboka amin’ny 4 ora tolak’andro

2/ Fandraisana ny Fanasan’Ny Tompo : isaky ny Alahady voalohany sy faha-3-n’ny volana

3/ Alahady karakarain’ny Sampana Fifohazana ny Alahady faha-4

4/ Raha misy ny Alahady faha-5 , dia natokana ho an’ny Sampana Sekoly Alahady izany




LA FPMA DE POITIERS

LE CULTE a lieu tous les dimanches :

1/  à partir de 16 heures

2/ tous les 1ers et les 3èmes dimanches : la Sainte Cène

3/ La Section Réveil  officie le culte le 4ème dimanche

4/ pour les 5 èmes dimanches , s’il y en a , c’est la Section Ecole du Dimanche qui officie le culte


NOUS SITUER



Adresse

5 Rue des Écossais, 86000 Poitiers

CULTES

Tous les dimanches à 16h

Contacts

Tél : 05 49 93 13 08
Mail : fpmapoitiers`{`at`}`gmail.com