Jubilé des 40 ans : la FPMA Poitiers fête ses 40 ans cette année.

Rakitra

Participer au rakitra avec HelloAsso

Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian’ny fony avy, tsy amin’ny alahelo, na amin’ny faneriterena; fa ny mpanome amin’ny fifaliana no tian’Andriamanitra

2 Korintiana 9:7

[ Insert your donation plugin here ]

Logo FPMA Poitiers

Contact

FPMA Poitiers
5 rue des Ecossais
86000 Poitiers

2023 - © FPMA Poitiers - Tous droits réservés.